Ερωτήματα προς διευκρίνιση, ενόψη της τηλεδιάσκεψης 13.10.2020

Προς το Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου
Προς τον κ.Περιφερειάρχη και τους Αντιπεριφερειάρχες
Προς τους επικεφαλής των παρατάξεων

 

Κυρίες και κύριοι

 

Η «Λαϊκή Συσπείρωση» θα τοποθετηθεί ολοκληρωμένα κατά τη διαδικασία της έκτακτη μονοθεματικής [ Ενημέρωση για την πανδημία του κορονοϊού (COVID-19)] συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που θα πραγματοποιηθεί με  τηλεδιάσκεψη στις 13.4.2020.

Αναμένουμε την τοποθέτηση – εισήγηση της Διοίκησης για το θέμα της πανδημίας. Θεωρούμε απαραίτητο αυτή να αποσταλεί έγκαιρα, έτσι ώστε να είμαστε πλήρως ενημερωμένοι και να είναι στοιχειωδώς αποτελεσματική η συζήτηση.  Επισημάναμε αυτό το ζήτημα έγκαιρα κατά την πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία μας με τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Θεωρούμε επίσης ότι θα έπρεπε να διασφαλιστεί η δυνατότητα παρακολούθησης της διαδικασίας από όλους τους Περιφερειακούς Συμβούλους. Θεωρούμε τέλος ότι πέρα από  το χαρακτήρα της ενημέρωσης η διαδικασία θα έπρεπε να οδηγήσει και σε συγκεκριμένα μέτρα και δράσεις της ΠΚΜ.

 

Παραθέτουμε ορισμένα ερωτήματα και επισημάνσεις προς ενημέρωση σας όσων αφορά τις άμεσες αρμοδιότητες της Διοίκησης.

Επιφυλασσόμαστε για επιπλέον ζητήματα που θα προκύψουν μέσα από τη συζήτηση.

 1. Πως έχουν αξιοποιηθεί έως και σήμερα και τι σχεδιασμός υπάρχει για το επόμενο διάστημα, σε ότι αφορά την Διεύθυνση Υγιεινής της Περιφέρειας και τα στελέχη της, για την τήρηση των μέτρων προστασίας των εργαζομένων της περιοχής μας και τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού; Θα εντείνεται τους ελέγχους σε αποθήκες, εργοστάσια, supermarketκλπ;
 2. Τι μέτρα θα πάρετε έτσι ώστε οι υπάλληλοι που κάνουν ελέγχους, να είναι εφοδιασμένοι με όλα τα απαραίτητα μέσα προστασίας, με ιδιαίτερη προσοχή σε όσους θα κάνουν ελέγχους σε παραγωγικές βιομηχανικές επιχειρήσεις, όπου θα πρέπει να έχουν μαζί τους εκτός από μάσκες, γάντια και ολόσωμες φόρμες μιας χρήσης, ποδονάρια, κλπ. Να δοθεί υπηρεσιακό αυτοκίνητο με οδηγό σε υπαλλήλους και σε κάθε αυτοκίνητο να είναι το πολύ 2 εργαζόμενοι (με τον οδηγό) και να λαμβάνονται όλα τα μέσα απολύμανσης και προφύλαξης.
 3. Γιατί δεν έχουν έως και σήμερα συγκροτηθεί/λειτουργήσει οι Νομαρχιακές Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (Ν.Ε.Υ.Α.Ε.) [άρθρο 27 του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/τ.Β/28-5-2010)  ]
 4. Είναι γνωστό πως έχει δοθεί έκτακτη κατανομή ποσού 8.500.000,00€, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 σε Περιφέρειες της Χώρας (στην ΠΚΜ αντιστοιχούν 500.000,00), προς κάλυψη αναγκών για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19. (ΑΔΑ: Ψ6ΗΖ46ΜΤΛ6-ΦΘΓ)
  • Το κονδύλι αυτό θα αφαιρεθεί από τους ήδη πετσοκομμένους ΚΑΠ προς τον Β’ βαθμό Τοπικής Διοίκησης, ή πρόκειται για έκτακτη επιπρόσθετη ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό;
  • Θεωρείτε ότι είναι επαρκές το ύψος της συγκεκριμένης ενίσχυσης προς κάλυψη αναγκών για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19 στην περιοχή της ΚΜ; Προτίθεται η Διοίκηση να διεκδικήσει από την κυβέρνηση νέα επιπρόσθετη  χρηματοδότηση;
  • Επισημαίνουμε ότι αντίστοιχη ενίσχυση χρειάζεται να διεκδικηθεί για τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας αλλά και για έργα πολιτικής προστασίας που λείπουν από την περιοχή μας. Η έλλειψη ικανού μηχανισμού, επικαιροποιημένου και ολοκληρωμένου σχεδίου, η έλλειψη έργων μπορεί να αποβεί μοιραία. Ας σκεφτούμε σε αυτές τις ήδη δύσκολες συνθήκες πώς μπορεί να ανταποκριθεί η Περιφέρεια σε μια έκτακτη ανάγκη λόγω μιας πλημμύρας, ενός σεισμού, μιας πυρκαγιάς.
 5. Είναι γνωστό πως σε ό,τι αφορά τα θέματα απολύμανσης των χεριών, αυτή πρέπει να γίνεται με χρήση εγκεκριμένων προϊόντων από τον Ε.Ο.Φ., που σημαίνει ότι το χρησιμοποιούμενο προϊόν έχει αξιολογηθεί για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά του, σύμφωνα με τη νομοθεσία για τα βιοκτόνα προϊόντα (βλέπε παρακάτω)
  • ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 205 Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. (ΦΕΚ Α’ 160/16.7.2001). Άρθρο 26 (Άρθρο 26,Οδηγίας98/8/ΕΚ)Αρμόδιες Αρχές. Το Υπουργείο Γεωργίας (Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, Τμήμα Γεωργικών Φαρμάκων) και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων ορίζονται αρμόδιες αρχές οι οποίες είναι υπεύθυνες για την εκτέλεση των καθηκόντων που επιβάλλονται δυνάμει του παρόντος. 1)Ο Ε.Ο.Φ. είναι αρμόδια αρχή για τους παρακάτω τύ­πους προϊόντων: Τύπος προϊόντων 1: Βιοκτόνα προϊόντα για την ανθρώ­πινη υγιεινή
  • Άρθρο 5, N. 4681 Κύρωση των ΠΝΠ 25.2.2020 & 11.3.2020 & 14.3.2020 ΦΕΚΑ 74-27.3.20, σημείο 2 αναφέρει ότι: « Η διάθεση των προϊόντων της παραγράφου 1 (δηλ. αντισηπτικών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19) γίνεται μετά από έκδοση σχετικής άδειας κυκλοφορίας του Ε.Ο.Φ. σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κανονισμού ΕΕ 528/2012

   Πως λοιπόν κατοχυρώνεται  η  ασφάλεια και η αποτελεσματικότητά του «ΥΓΡΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ Η.Α.Δ. 500 ml», που προμηθεύτηκε η Περιφέρεια ΚΜ από την μειοδότρια εταιρία, σύμφωνα με την προαναφερόμενη νομοθεσία για τα βιοκτόνα προϊόντα,  όταν σε σχετική μας ερώτηση, η απάντηση της Α. Δ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Κ.Μ., είναι: «Το συγκεκριμένο προϊόν, υγρό απολύμανσης χεριών με ήπια αντισηπτική δράση, είναι Ελληνικής κατασκευής εγκεκριμένο και αδειοδοτημένο από το Γενικό Χημείο του Κράτους, σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας.. Προφανώς και δεν είναι φάρμακο που χρήζει αδειοδότησης του ΕΟΦ.» ;

   Τι μέτρα θα πάρει η Διοίκηση για να απαιτήσει εδώ και τώρα τη λήψη μέτρων από τα ΕΛΠΕ για την προστασία της δημόσιας υγείας από τη βιομηχανική ρύπανση και δυσοσμία
   ; Θα πράξετε το ίδιο και για την άμεση αναστολή όλων των διαδικασιών που αφορούν στην αδειοδότηση της τσιμεντοβιομηχανίας «ΤΙΤΑΝ» για καύση αποβλήτων, (υπολειμμάτων ανακύκλωσης υπό μορφή RDF-SRF), την ώρα που υπάρχει πλήθος αντιδράσεων από φορείς, σωματεία και Δήμους της περιοχής μας, όπως ομόφωνα αποφάσισε και  ζητά η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, (ΠΕΔΚΜ). Θα διασφαλίσετε ότι και για τα 2 ζητήματα μετά την άρση των έκτακτων μέτρων να γίνει ολοκληρωμένη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο;

 6. Υπάρχει σκέψη για την ανακατεύθυνση κονδυλίων, αυτή την περίοδο, από τον προϋπολογισμό της ΠΚΜ, έτσι ώστε να στηριχθούν οι πόροι που κατευθύνονται στην αντιμετώπιση της πανδημίας; Για παράδειγμα υπάρχει σκέψη για την αξιοποίηση του κονδυλίου του προγράμματος επικοινωνιακής προβολής της Περιφέρειας Kεντρικής Μακεδονίας, για το έτος 2020. προς αυτή την κατεύθυνση;

 

Έχει η Διοίκηση τη διάθεση να ασκήσει τη μέγιστη δυνατή πίεση προς την κυβέρνηση με βάση και τις επισημάνσεις σωματείων και ενώσεων υγειονομικών για:

 • Την άμεση μαζική πρόσληψη γιατρών όλων των ειδικοτήτων και νοσηλευτικού προσωπικού με μόνιμη και πλήρη απασχόληση, ώστε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες στα δημόσια νοσοκομεία και τις δομές της πρωτοβάθμιας υγείας στην Κεντρική Μακεδονία. Να ενισχυθεί η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας με το αναγκαίο προσωπικό και εξοπλισμό
 • Να επιτάξει άμεσα τα χειρουργεία, τις κλίνες ΜΕΘ, τα κρεβάτια, τα διαγνωστικά και τα εργαστηριακά κέντρα των ιδιωτικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων με το προσωπικό τους. Το ίδιο να γίνει και με τους ιδιώτες γιατρούς, που αποτελούν ένα πολυάριθμο και έμπειρο δυναμικό.
 • Να επιτάξει τα αναγκαία υλικά για την υποδομή του δημόσιου συστήματος Υγείας και για τον άμεσο εφοδιασμό των υγειονομικών. Να επιτάξει ξενοδοχεία όπου χρειάζεται, για την διαμονή των υγειονομικών των δημόσιων νοσοκομείων.
 • Μέτρα προστασίας της υγείας και της ζωής των εργαζόμενων στους χώρους δουλειάς, που δουλεύουν σε πολλές περιπτώσεις χωρίς στοιχειώδη μέτρα προστασίας και κατά μεγάλες ομάδες. Άμεσες μαζικές προσλήψεις γιατρών εργασίας και τεχνικών ασφαλείας και εντατικοί έλεγχοι από την επιθεώρηση εργασίας. Πρόσθετες άδειες με πλήρεις αποδοχές στους εργαζόμενους με χρόνια νοσήματα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες & στις εγκυμονούσες.

Τέλος, προτίθεται η Διοίκηση να δηλώσει τη στήριξη της στα παρακάτω δίκαια αιτήματα των εργατών και υπαλλήλων, των αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών  επιστημόνων, των μικρομεσαίων αγροτών και της περιοχής μας  που αντιμετωπίζουν ήδη τις οικονομικές επιπτώσεις από τη νέα επίθεση της εργοδοσίας αλλά και από την πολιτική στήριξης των μεγάλων επιχειρήσεων από την κυβέρνηση;

 • Για την κατάργηση όλων των αντεργατικών διατάξεων των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου. Για να κηρυχτούν παράνομες όλες οι απολύσεις που έγιναν από 1η Μάρτη 2020 και οι αρνητικές μεταβολές στις συμβάσεις, στα ωράρια, στους μισθούς, στις εργασιακές σχέσεις.
 • Για την κατάργηση των απαράδεκτων απαγορεύσεων στην συνδικαλιστική δράση, όπως το άρθρο 12 της ΠΝΠ, που ανοίγει ξανά το δρόμο για επιτάξεις απεργών και κήρυξη πολιτικής επιστράτευσης σε κλάδους που διεκδικούν.
 • Για να δοθεί στο ακέραιο και στην ώρα του, το Δώρο Πάσχα, σε όλους τους εργαζόμενους.
 • Για όσο διάστημα διαρκούν τα περιοριστικά μέτρα και η απαγόρευση, να υπάρχει απαλλαγή από τις χρεώσεις σε ρεύμα, επικοινωνία, νερό, φυσικό αέριο. Να μην υπάρχουν διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεπικοινωνιών, νερού.
 • Αναστολή πληρωμών για τους εργαζόμενους προς Δημόσιο, τράπεζες, κατάργηση πλειστηριασμών κύριας κατοικίας και κατασχέσεων.
 • σε ότι αφορά στην αγροτική παραγωγή:

– 1ο : Διοχέτευση της εγχώριας παραγωγής αιγοπρόβειου γάλακτος στη μεταποίηση, αμνοεριφίων, αυγών και ευπαθών προϊόντων στη λαϊκή κατανάλωση, χωρίς την κερδοσκοπία των διαφόρων μεσαζόντων. Σε προσιτές τιμές που να εγγυώνται στους παραγωγούς ένα εισόδημα επιβίωσης.

– 2ο : Κάλυψη από το κράτος του χαμένου εισοδήματος των αγροτών των κλάδων που έχουν πληγεί και έκτακτο επίδομα για τους παραγωγούς που νοσούν ή που αναγκάζονται να παραμείνουν στο σπίτι για τις ανάγκες παιδιών ή ηλικιωμένων.

– 3ο : Προστασία των παραγωγών με αναστολή χρεών και κάθε είδους μέτρου αναγκαστικής είσπραξης, διακοπών ηλεκτρικού ρεύματος και νερού, καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών τους από το κράτος, για όσο διάστημα διαρκέσει η κρίση, δωρεάν χορήγηση ζωοτροφών στις αποκλεισμένες περιοχές.

– 4ο : Καταβολή στο 100% των αποζημιώσεων ΕΛΓΑ του έτους 2019, κατάργηση του ΦΠΑ σε μέσα και εφόδια, είδη πρώτης ανάγκης, μείωση της τιμής του αγροτικού ρεύματος και χορήγηση αφορολόγητου πετρελαίου